Verejne prístupné informácie

01 - ZOSUVY A INÉ SVAHOVÉ DEFORMÁCIE

databáza Zosúvanie
databáza Plazenie
databáza Stabilita skalných zárezov

02 - TEKTONICKÁ A SEIZMICKÁ AKTIVITA ÚZEMIA

databáza Seizmický pohyb povrchu Zeme
databáza Vertikálne pohyby územia
databáza Tektonická aktivita územia

03 - ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY CHARAKTERU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

databáza nedostupná Antropogénne sedimenty

04 - VPLYV ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

databáza Vplyv ťažby na životné prostredie

05 - MONITORING OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ

databáza Radón v mestách, v tektonicky porušených zónach a vo vodných zdrojoch

06 - STABILITA HORNINOVÝCH MASÍVOV POD HISTORICKÝMI OBJEKTMI

databáza Pohybová aktivita poruchy - zmena polohy bodov v priestore
databáza nedostupná Dilatometrické meranie šírky poruchy

07 - MONITOROVANIE RIEČNYCH SEDIMENTOV

databáza Chemické zloženie tuhých zrážok
databáza Chemické zloženie riečnych sedimentov

08 - OBJEMOVO NESTÁLE ZEMINY

databáza nedostupná Objemovo nestále zeminy