Verejne prístupné informácie

01 - ZOSUVY A INÉ SVAHOVÉ DEFORMÁCIE

Zosúvanie
Plazenie
Stabilita skalných zárezov

02 - TEKTONICKÁ A SEIZMICKÁ AKTIVITA ÚZEMIA

Seizmický pohyb povrchu Zeme
Vertikálne pohyby územia
Tektonická aktivita územia

03 - ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY CHARAKTERU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

Antropogénne sedimenty

04 - VPLYV ŤAŽBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vplyv ťažby na životné prostredie

05 - MONITORING OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V GEOLOGICKOM PROSTREDÍ

Radón v mestách, v tektonicky porušených zónach a vo vodných zdrojoch

06 - STABILITA HORNINOVÝCH MASÍVOV POD HISTORICKÝMI OBJEKTMI

Pohybová aktivita poruchy - zmena polohy bodov v priestore
Dilatometrické meranie šírky poruchy

07 - MONITOROVANIE RIEČNYCH SEDIMENTOV

Chemické zloženie tuhých zrážok
Chemické zloženie riečnych sedimentov

08 - OBJEMOVO NESTÁLE ZEMINY

Objemovo nestále zeminy