Prístupové práva užívateľov

Kategória užívateľov Typ informácií Aktualizácia Stanovenie prístupu k informáciám
rezortné a nadrezortné inštitúcie MŽP SR, MP SR, MZ SR, ŠÚ SR a ČMS súbor databáz, mapové podklady, fotodokumentácia ČMS GF, spracované formou GIS priebežne o prístupe rozhoduje MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov
oprávnení záujemcovia výsledky monitorovania vo forme textových správ, analýz, máp, grafov, tabuliek, zhrnuté v Čiastkových záverečných správach (evidované v archíve Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - GEOFOND) na základe požiadavky MŽP SR prístup k informáciám upravujú zákony č.:
569/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov,
211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov,
205/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
užívateľská verejnosť cieľ a zámer riešenia ČMS GF subsystémy ČMS GF monitorované lokality metodické postupy monitorovania parciálny informačný systém ČMS GF konštantná informácia dionysos.gssr.sk/cmsgf/
ročné zhodnotenie výsledkov monitorovania (aktuálna správa, grafy, tabuľky, fotodokumentácia) 1x ročne
informácia o správach a publikáciách s problematikou ČMS priebežne