Metódy monitorovania

01 – Zosuvy a iné svahové deformácie

 • Metódy monitorovania zosuvných pohybov
  • Metódy zaznamenávania zmien na povrchu zosuvov
   • geodetické metódy merania zmien polohy poz. bodov
   • metóda merania povrchovej reziduálnej napätosti
  • Metódy zaznamenávania podpovrchových zmien
   • metóda presnej inklinometrie
   • metóda merania pulzných elektromagnetických emisií
  • Režimné pozorovania
   • metódy merania zmien úrovne hladiny podzemnej vody
   • meranie výdatnosti, teploty a mernej konduktivity vody
 • Metódy monitorovania pazivých pohybov
  • Metódy digitálnej fotogrametrie
  • Metódy dilatometrické
  • Metóda merania mikromorfometrických zmien

02 - Tektonická a seizmická aktivita územia

 • Metódy monitorovania seizmických javov
  • Nepretržitá registrácia seizmických javov na stálych seizmických staniciach
  • Analýza analógových a digitálnych záznamov
   • prvotná interpretácia analógových záznamov
   • prvotná interpretácia digitálnych záznamov
   • lokalizácia blízkych a regionálnych javov
   • doplňujúca nalýza vybraných javov zahrňajúca spektrálnu analýzu, polarizačnú analýzu a určenie mechanizmu ohniska
  • Zber a vyhodnotenie makroseizmických údajov
  • Medzinárodná výmena dát
  • Tvorba národnej seizmologickej databázy
 • Metódy monitorovania tektonickej a seizmickej aktivity
  • Geodetické metódy presnej nivelácie
  • Korelácia historických a súčasných údajov o seizmickej aktivite s geologickou stavbou územia
  • Geologické metódy na posúdenie mladej pohybovej aktivity pozdĺž zlomov
  • Seizmotektonická analýza

03 - Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží

 • Porovnávacia analýza topografických podkladov
 • Rešeršné spracovanie informácií a podkladov o antropogénnych sedimentoch
 • Chemické analýzy
 • Presiomertické merania
 • Geofyzikálne metódy
 • Laboratórne stanovenie inžinierskogeologických vlastností

04 - Vplyv ťažby na životné prostredie

 • Dokumentácia negatívnych vplyvov banskej činnosti
 • Chemické analýzy
 • Geodetické metódy

05 - Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí

 • Scintilačná metóda v lucasových komorách

06 - Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi

 • Dilatometrické metódy
  • meranie opticko-mechanickým dilatometrom TM-71
  • meranie tyčovým dilatometrom SOMET

07 - Monitorovanie riečnych sedimentov

 • Chemické analýzy

08 - Objemovo nestále sedimenty

 • Meranie vývoja porúch na objektoch - kvantitatívne a kvalitatívne
 • Laboratórne stanovenia zmien stavby a vlastností zemín