Monitorovacia sieť / lokality

Subsystém Lokality monitoringu
01 - Zosuvy a iné svahové deformácie Veľká Čausa, Handlová – Morovnianské sídlisko, Handlová – Kunešovská cesta, Handlová – zosuv z roku 1960, Handlová – stabilizačný násyp, Dolná Mičiná, Ľubietová, Fintice, Slanec, Bojnice, Okoličné, Hlohovec – Posádka, Kvašov, Prešov – Horárska ul., Prešov – Pod Wilec hôrkou, Chmiňany, Varhaňovce, Barejovská Zábava, Lenártov, Lukov, Ďačov, Pečovská Nová Ves, Košice – Dargovských hrdinov, Košice – Krásna nad Hornádom, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Vyšný Čaj, Šenkvice, Nižná Myšľa, Veľká Izra, Sokoľ, Košický Klečenov, Jaskyňa pod Spišskou, Banská Štiavnica, Demjata.
V roku 2011 je pozastavené monitorovanie lokalít: Liptovská Mara, Vištuk, Harmanec, Ipeľ – územie výstavby vodnej elektrárne, Lipovník, Starina, Bratislava – Železná studnička, Banská Bystrica – Jakub, Handlová - Baňa, Pezinská Baba, Slovenský raj.
02 - Tektonická a seizmická aktivita územia Sieť GNSS (Liesek, Partizánske – Malé Bielice, Gánovce pri Poprade, Banská Bystrica, Modra – Piesok); vybraté zlomy: Branisko, Demänovská jaskyňa, Banská Hodruša, Vyhne, Ipeľ, Dobrá Voda; seizmické stanice: Bratislava Železná Studnička, Modra - Piesok, Vyhne, Šrobárová, Červenica, Kečovo, Hurbanovo, Liptovská Anna, Kolonické sedlo, Iža, Moča a Stebnícka Huta.
Lokality budú dopĺňané v súlade s modernizáciou národnej siete seizmických staníc a údajmi získanými z lokálnych seizmických sietí.
03 - Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží Monitorovanie lokalít v podsystéme 03 je v roku 2011 pozastavené.
04 - Vplyv ťažby na životné prostredie Rudňany, Slovinky, Smolník, Novoveská Huta, Novoveská Huta – Teplička, Rožňava, Nižná Slaná, Banskoštiavnická oblasť,Kremnica, Špania Dolina, Dúbrava, Pezinok, Hornonitrinska hnedouhoľná oblasť.
Monitorovanie lokalít oblasti ťažby magnezitu a mastenca je v roku 2011 pozastavené.
05 - Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí Spišská Nová Ves (Novoveská Huta), Hnilec, Teplička, Bratislava (Vajnory), Košice, Banská Bystrica (Podlavice), Bratislava ( Malé Karpaty) - pr. Mária, pr. Zbojníčka, pr. Himligárka, Spišské Podhradie – prameň sv. Ondreja, Bacúch - prameň B. Němcovej, Oravice – prameň Jašterčie (pri vrte OZ – 1).
Monitorovanie lokalít Ladmovce a Grajnár je v roku 2011 pozastavené.
06 - Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi Strečno, Pajštún, Plavecký hrad, Uhrovský hrad, Oravský hrad, Spišský hrad, Trenčiansky hrad.
Monitorovanie lokality Devín je v roku 2011 pozastavené.
07 - Monitorovanie riečnych sedimentov Referenčné odberové miesta v nasledovných povodiach (v zátvorke je uvedený počet referenčných miest v povodí): Morava (2), Slaná (1), Rimava (1), Váh(7), Orava (1), Poprad (2), Nitra (3), Žitava (1), Honád (3), Torysa (1), Hron (5), Ondava (3) Topľa (1), Ipeľ (3), Bodrog, Laborec a Latorica(4), Malý Dunaj (1), Dunaj (2), Štiavnica (1), Muráň (1), Hnilec (1), Uh (1), Myjava (1), Turiec (1), Kysuca (1).
Monitorovanie lokalít kvality tuhých zrážok je v roku 2011 pozastavené.
08 - Objemovo nestále sedimenty Monitorovanie podsystému je v roku 2011 pozastavené. V prípade výskytu významného porušenia zemského povrchu budú tieto lokality sledované.