Subsystémy

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia SR je chápané ako viaczložkový, integrovaný, otvorený pružný systém. V súčasnej dobe je tvorený 8 samostatnými subsystémami:

Poradie Názov subsystému
01 Zosuvy a iné svahové deformácie
02 Tektonická a seizmická aktivita územia
03 Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží
04 Vplyv ťažby na životné prostredie
05 Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí
06 Stabilita horninových masívov pod historickými objektmi
07 Monitorovanie riečnych sedimentov
08 Objemovo nestále sedimenty